1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Αλήθεια
  4. 128, Περίοδος Γ' - Έτος 25ον - Αριθμός φύλλου 128 - 6 Μαρτίου 1978
  5. Εβδομαδιαίον Όργανον Δημοτικόν - Κοινοτικόν - Συλλογικόν - Χριστιανικόν
  6. 06 Μαρτίου 1978
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες