1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Αλήθεια
  4. 116, Περίοδος Γ' - Έτος 24ον - Αριθμός φύλλου 116 - 28 Νοεμβρίου 1977
  5. Εβδομαδιαίον Όργανον Δημοτικόν - Κοινοτικόν - Συλλογικόν - Χριστιανικόν
  6. 28 Νοεμβρίου 1977
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες