1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Αλήθεια
  4. 59, Περίοδος Γ' - Αριθμός φύλλου 59 - 6 Σεπτεμβρίου 1976
  5. Εβδομαδιαίον Όργανον Δημοτικόν - Κοινοτικόν - Συλλογικόν - Χριστιανικόν
  6. 06 Σεπτεμβρίου 1976
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες