1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Αλήθεια
  4. 58, Περίοδος Γ' - Αριθμός φύλλου 58 - 2 Αυγούστου 1976
  5. Εβδομαδιαίον Όργανον Δημοτικόν - Κοινοτικόν - Συλλογικόν - Χριστιανικόν
  6. 02 Αυγούστου 1976
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες