1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Αλήθεια
  4. 57, Περίοδος Γ' - Αριθμός φύλλου 57 - 26 Ιουλίου 1976
  5. Εβδομαδιαίον Όργανον Δημοτικόν - Κοινοτικόν - Συλλογικόν - Χριστιανικόν
  6. 26 Ιουλίου 1976
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες