1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Αλήθεια
  4. 48, Περίοδος Γ' - Αριθμός φύλλου 48 - 24 Μαΐου 1976
  5. Εβδομαδιαίον Όργανον Δημοτικόν - Κοινοτικόν - Συλλογικόν - Χριστιανικόν
  6. 24 Μαίου 1976
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες